Нашите права и нашите задължения

Ние знаем колко труден и объркващ може да бъде процесът по осиновяване, особено когато става дума за международни осиновявания. Смелостта и решителността, които са необходими на всяко едно семейство, свързало се с нас, за да направи тази важна стъпка в живота си са достойни за възхищение. За това ние вярваме, че тези хора заслужават цялата подкрепа и приятелство на света, за да направим процесът максимално лесен и щадящ, както за тях, така и за децата.

Добавената стойност е това, което ни разграничава от други подобни асоциации – ние знаем, че нашият ангажимент не се изчерпва с посрещане на летището и подготвянето на документите по осиновяването – това е процес, идващ от сърцето. Именно за това нашият екип се грижи за доверителите ни с цялото си сърце, правейки всичко по силите си да направи престоя, запознанството, събирането с на дете с родители и щастливото им отпътуване към новия дом максимално уютни, лесни и лишени от трудности.

Бъдещето на децата е най-силната мотивация за нас. Осъществяваме дейността си при съобразяване висшия интерес на детето и в съответствие с нормативните актове в областта на международното осиновяване и закрила на детето

НАШИТЕ ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ :

 • Консултираме осиновяващия относно законодателството, процедурата, необходимите документи и срокове за международно осиновяване и спецификите за съответната държава;
 • Изготвяме и подаваме молба от осиновяващ за вписване в регистъра, придружена от документите и извършва всички необходими действия за вписването;
 • Оказваме съдействие за изпълнението на задълженията на вписания в регистъра осиновяващ;
 • Уведомяваме доверителите за подписано удостоверение за даване ход на процедурата по осиновяване на дете по реда, установен в съответната държава по обичайно местопребиваване на осиновяващия;
 • Събираме и предоставяме на осиновяващия допълнителни материали за детето, които да го подпомогнат при вземане на решението за изразяване на съгласие или отказ за осиновяване;
 • Участваме в осъществяването на специални мерки за осиновяване по чл. 112, ал. 6 СК;
 • Оказваме съдействие за осъществяването на контакт между осиновяващия и осиновявания;
 • Консултираме осиновяващия при вземане на решение за изразяване на съгласие или отказ за осиновяване на определеното дете;
 • Уведомяваме съответната регионална дирекция за социално подпомагане за депозирано в Министерството на правосъдието съгласие за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от определения от Съвета по международно осиновяване осиновяващ и съдействие в процеса по информиране и подготовката на детето за преминаване в осиновителното семейство;
 • Осигуряваме представителство на осиновяващия пред съда;
 • Подпомагаме издаването на нов акт за раждане на осиновеното дете, документ за самоличност и съответните документи за влизане в приемащата държава и получаване на разрешение за постоянно пребиваване в нея ,когато се изисква от Закона ;
 • Консултираме и оказваме подкрепа на осиновителите в периода на следосиновително наблюдение при необходимост;
 • Предоставяме точна и вярна информация по всеки въпрос, свързан с международното осиновяване, в т. ч. относно срокове и характеристики на децата, съобразно публикуваната информация от Министерството на правосъдието;
 • Осигуряваме превод на съответния език в отношенията и кореспонденцията с клиентите, централните органи, държавните органи и институции и другите акредитирани организации;
 • Предоставяме на Министерството на правосъдието заверено копие на договора за съвместна дейност по посредничество с всяка чуждестранна акредитирана организация в 14-дневен срок от подписването му ведно с копие от разрешението за посредничество при международно осиновяване на чуждестранната организация;
 • Уведомяваме Министерството на правосъдието за прекратяване сътрудничеството с чуждестранна акредитирана организация в 7-дневен срок от настъпването ведно със списък на преписките на осиновяващите, представлявани съвместно и статуса им;
 • Спазваме сроковете и правилата при осъществяване на специалните мерки за осиновяване на дете по чл. 112, ал. 6 СК и осигуряваме запазване на личните данни за децата и използваме на информацията само за целите на осиновяването им;
 • Сключваме договор за посредничество при международното осиновяване с осиновяващите/я, изготвен по представения в Министерството на правосъдието образец;
 • Информираме осиновяващия преди сключването на договора относно: целите и основната дейност на организацията; разрешението за посредничество и неговия срок на валидност; точния размер на държавните такси и на необходимите средства за осъществяване на посредничеството; организацията на работа и утвърдените етични принципи и правила на поведение; реда за осиновяване съгласно българското право; изискванията, които следва да се спазят съгласно правото на държавата по обичайното место¬пребиваване на осиновяващия; необходимите документи за осиновяването; последиците от осиновяването съобразно законодателството на държавата по обичайно местопребиваване на детето и на осиновяващия;
 • Съставяме и поддържаме досие за всеки клиент, подписал договор с организацията, в което се съхранява копие от всички документи и водената кореспонденция във връзка с процедурата по осиновяване; съхраняваме досиетата по начин, който осигурява дългосрочно запазване и конфиденциалност на съдържащата се в тях информация;
 • Следим и уведомяваме осиновяващия за сроковете и етапите на процеса по осиновяване за да предприема необходимите действия своевременно и с дължимата грижа;
 • Предприемаме всички необходими действия за изпълнение на задълженията на вписания в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 2 СК осиновяващ за ежегодно потвърждение на проекта за осиновяване и представяне на съответния нов документ в едномесечен срок от промяна в обстоятелствата или от изтичане на срока на валидност на представените документи;
 • Организираме и подпомагаме осъществяването на контакт между осиновяващ и осиновяван, като информирме своевременно Министерството на правосъдието и осигуряваме консултации със съответните специалисти и преводач, който придружава осиновяващия през целия период на контакта;
 • Представя в Министерството на правосъдието информация и съответните документи относно решението на осиновяващия за осиновяване или отказ от осиновяване на конкретното дете в нормативно определения срок;
 • Представяме в Министерството на правосъдието заверен препис от съдебното решение за допускане на осиновяването в 7-дневен срок от влизането му в сила;
 • Уведомяваме своевременно Министерството на правосъдието относно датата на вземане на осиновеното дете от мястото, където е настанено, и датата на отпътуването му от Република България, включително за настъпили проблеми и/или отказ на осиновителите да вземат детето;
 • Уведомяваме и съдействаме на Министерството на правосъдието за връщането на детето в Република България в случай на получена информация, че решението на българския съд не е признато в приемащата държава до една година от влизането му в сила;
 • Осигуряваме изпълнението на задължението за представяне на Министерството на правосъдието доклад за адаптирането и интегрирането на детето в семейството на осиновителите на всеки шест месеца в рамките на две години след осиновяването, изготвен от съответния компетентен орган или организация;
 • Предоставяме незабавно на Министерството на правосъдието всяка получена информация относно затруднена адаптация и предприети действия за закрила на осиновено дете;
 • Осигуряваме на работещите за организацията системно повишаване на знанията и уменията в областта на международното осиновяване чрез проучване и представяне на международни практики, организираме и/ или участваме в национални и международни форуми и други подходящи начини;
 • Оказваме съдействие на Министерството на правосъдието.
 • … И НЕЩАТА, КОИТО ПРАВИМ ОТ СЪРЦЕ

 • Посрещаме и придружаваме бъдещите родители от летището до избрания от тях хотел;
 • На тяхно разположение сме 24 часа, в случай, че имат нужда от информация, помощ или чисто и просто подкрепа;
 • Ако имат нужда от преводач или асистент за пазаруване, разходка из столицата, или лични нужди – ние сме на разположение;
 • Придружаваме ги до дома, в който е детето и сме с тях по време на целия процес по осиновяване;
 • Нашите педиатри и психолози са на разположение дори и след приключване на бюрократичната част от осиновяването – за нас най-важно е да сме сигурни, че детето и неговите родители се чувстват добре;
 • След приемането на детето от дома, ние ще осигурим среда, подходяща за новото семейство – хотелите не са нов дом, за това нашият екип разполага с няколко уютни апартамента на удобни централни локации, където децата и новите им родители да могат постепенно да привикнат към своя съвместен живот;
 • Дори след като пътищата ни са се разделили, ние оставаме в тясна връзка със семействата и с радост проследяваме тяхното развитие дори след докладите за адаптацията на детето в продължение на две години
 • От тази таблица можете да придобиете представа за приблизителните административни разходи по осиновяването – изтеглете тук