Необходими документи

ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОСИНОВЯВАЩИ

1. молба до Министерство на правосъдието
2.разрешение за осиновяване на дете, съгласно правото на държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия;
3. документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че решението на българския съд за осиновяване ще бъде признато в държавата на осиновяващия, освен в случаите, когато той има обичайно местопребиваване в държава, страна по Хагската конвенция;
4. документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че осиновяващият не е лишен от родителски права;
5. социален доклад
6. документ за здравословното състояние на осиновяващия, изготвен от лекар, който съдържа оценка на физическото и психическото здраве на лицето въз основа на минали и настоящи заболявания; документът съдържа и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести и следва да бъде издаден не по-рано от една година от подаване на молбата;
7. документ за съдимост на осиновяващия;
8. копие на документ за самоличност;
9. удостоверение за сключен брак /в случаите на осиновяване от съпрузи/.
10.договор за посредничество с акредитирана организация;
11.пълномощно от осиновяващите за организацията за осъществяване на посредничество в процедурата по международно осиновяване.
12. документ за платена държавна такса.

Молбата по т.1 съдържа:
1. кратко представяне на осиновяващия – име, националност и гражданство, номер на документа за самоличност, дата и място на раждане, държава по обичайно местопребиваване, постоянен и настоящ адрес;
2. кратка история на семейството на осиновяващия;
3. информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия;
4. информация за здравословното състояние на осиновяващия и членовете на неговото семейство;
5.информация за централния орган, акредитирана организация в държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия и акредитирана организация по чл. 116 СК;
6. характеристики на детето, което желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и/или развитието, които осиновяващият приема;
7. мотиви относно осиновяването;
8. дата и подпис.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ

1. писмено съгласие или отказ на осиновяващия за осиновяването в двумесечен срок от получаване на удостоверението за даване ход на процедута.Съгласието следва да съдържа изявление на осиновяващия, че е запознат със здравословното състояние на детето, че е информиран за последиците от осиновяването, изявление за осъществен контакт с детето и изявление за съгласие за започване на съдебно производство;
2. декларация от осиновяващия с нотариална заверка на подписа, че детето няма да бъде подлагано на експериментално лечение и че приживе части от тялото му няма да бъдат използвани за донорски цели;
3. декларация, че даденото от тях съгласие не е обвързано с материална облага;
4. документ, удостоверяващ, че компетентен орган в държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия ще осъществява следосиновително наблюдение на конкретно дете в продължение на две години от допускане на осиновяването.
5. документ за платена държавна такса.

* Осиновяващият ежегодно, съобразно датата на вписване, писмено потвърждава желанието си да осинови дете с обичайно местопребиваване в Република България чрез централния орган или акредитираната организация по чл. 116 СК. Декларацията се представя в оригинал и в официален превод на български език и съдържа изявление относно наличие или липса на промени в обстоятелствата, при които е вписан в регистъра, и характеристиките на детето, което желае да осинови