УСТАВ

на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА

“МАЛКИЯТ ПРИНЦ”


ЦЕЛИ

 

Чл. 4. Основни цели на сдружението са:

1.Съдействува на държавните органи и институции в дейностите им за защита по ефикасен и приоритетен начин на върховния интерес на детето и превенция на изоставянето, подпомага осигуряването на подходяща родителска грижа за деца, настанени в специализирани институции – реинтегриране в семейството по произход, настаняване при роднини или в приемни семейства, посредничи при осиновяване в Р България или международно осиновяване.

2.Сътрудничи и обменя идеи и опит със сходни национални и международни организации за установяване и утвърждаване на морално-етични стандарти за възможно най-професионална, прозрачна и адекватна намеса, защитаваща висшия интерес на децата, които ще бъдат осиновени или ще останат, по различни причини в неравностойно социално положение и следователно, нуждаещи се от подкрепа и грижи.

3.Способствува за формирането на активна гражданска позиция и насърчава доброволното участие в дейностите по закрила на децата в риск и обществените инициативи за търсене и намиране на най-добрите алтернативи, в тяхна помощ.

4.Осъществява дейности за подобряване качеството на живот на децата, настанени в институции, съдействува за деинституционализацията и реинтеграцията им в обществото, съдействува за полагането на специална грижа за социализацията на деца с психически или физически страдания. Подпомага изявата на деца с дарби в областта на културата, науката и спорта и работи по професионалната ориентация на по- големите деца.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

Чл. 5. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

Осъществява на национално ниво всякакви, регламентирани от закона дейности по подпомагане, поддръжка и грижи за деца в неравностойно положение.

Улеснява прилагането на устойчиви решения за предотвратяване изоставянето им.

Подпомага и обогатява предлаганите социални услуги за деца в риск и такива, лишени от родителска грижа.

Предлага и способства за реализиране на инициативи за осигуряване благосъстоянието на институционализираните деца, пълноценното им развитие и преодоляване на затруднената им интеграция.

организира благотворителни акции с хуманитарен характер за набиране на средства, храни, медикаменти и др.

осигурява помощен персонал за детска грижа и ангажира подходящи специалисти за разработване и внедряване на съвременни методи при отглеждането и възпитанието на децата от институциите.

търси и изготвя алтернативи за деинституционализацията им.

Предприема и реализира с дължимата грижа всички, предвидени от закона дейности в областта на посредничеството при национално и международно осиновяване, отчитайки приоритетно висшия интерес на детето.

Организира и финансира курсове за обучение на приемни семейства и български кандидат – осиновители и за повишаване квалификацията на специалистите работещи в областта на грижата за деца.

Обменя опит и сътрудничи със сродни национални и международни организации.

Организира и участва в национални и международни семинари, срещи, симпозиуми и др.

Осъществява всякаква, регламентирана от закона дейност, свързана с основните цели на сдружението.